Đa trí thông minh theo mô hình của Howard Gardner

by Thảo Lê
0 comment

Lý thuyết về đa trí thông minh được tiên sỹ Howard Gardner phát triển vào năm 1983, khi ông làm việc tại đại học Harvard với vai trò là Giáo sư Đại học. Theo ông, quan niệm về đa trí thông minh sẽ vượt qua những giới hạn thông thường khi chỉ đánh giá về IQ.

Đa trí thông minh bao gồm những gì?

Theo Gardner, trí thông minh sẽ bao gồm nhiều khía cạnh sau:

  • Linguistic intelligence: Thông minh ngôn ngữ (từ ngữ)
  • Logical-mathematical intelligence: Thông minh logic-toán (con số/ lập luận)
  • Spatial intelligence: Thông minh không gian (hình ảnh, thị giác)
  • Bodily-Kinesthetic intelligence: Thông minh cơ thể, cảm giác vận động
  • Musical intelligence: Thông minh âm nhạc
  • Musical intelligencer: Thông minh liên cá nhân (giao tiếp giữa người và người)
  • Intrapersonal intelligence: Thông minh tự thức (năng lực bản thân)
  • Naturalist intelligence: Thông minh về tự nhiên
  • Existential intelligence: thông minh hiện sinh
9 loại hình thông minh theo Howard Gardner.

Ý nghĩa của đa trí thông minh

Lý thuyết này giúp thay đổi đánh giá về năng lực của một cá nhân và phần nào thay đổi về cách giáo dục, đào tạo và huấn luyện, không chỉ ở trường học mà đa dạng các tổ chức xã hội. Theo Gardner, sự đa dạng này giúp ghi lại mức độ mà một cá nhân sở hữu các loại tư duy khác nhau và do đó học, ghi nhớ, thực hiện và hiểu theo những cách khác nhau

 “documents the extent to which students possess different kinds of minds and therefore learn, remember, perform, and understand in different ways,

Gardner (1991)

Ví dụ như một cá nhân có năng lực Existential Intelligence – hiện sinh sẽ có khả năng nhìn thấy bức tranh rộng lớn, thấu hiểu hệ thống, biết cách sử dụng các giá trị tập trhể và trực giác để hiểu về thế giới xung quanh.

Trong lý thuyết của mình, Gardner đưa ra ví dụ giả định về “Jane”, giám đốc điều hành một công ty có tên Hardwick . Khác với những người quản lý cấp trung ở công ty, đóng vai trò giải quyết các vấn đề hoạt động hàng ngày, thì công việc của Jane là chèo lái toàn bộ công ty nhằm đạt được bức tranh chung đề ra. Khả năng lãnh đạo của Jane nằm ở chỗ duy trì hướng phát triển cho công ty, tính đến các điều kiện của thị trường, sắp xếp các nguồn lực của mình một cách hợp lý và truyền cảm hứng và động lực làm việc.”

Mình có một video clip chi tiết ở link sau

9 types of intelligence

Đa trí thông minh và phong cách học tập?

Mình có một bài viết về phong cách học tập VARK ở đây. Đa trí thông minh và phong cách học tập hay bị nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên, cá nhân mình không phân định rạch ròi giữa hai khung lý thuyết này.

Bài viết liên quan

Leave a Comment